Sponagel - Bengsch 0:1 kl Martin - Steinhauser 1:0 kl Scherer - Krüger 1:0 Lang - Haas 1:0 Becherer - Prill remis Grohmüller - Gierth 0:1 kl Kaspereit - Goldschmidtböing 1:0 Obloh - Stiller 0:1